Hopp til hovedinnhold
Pareto

2 Tilbud og etterspørsel

Begreper

det beløpet en person er villig til å betale for én enhet av en vare.

defineres gjerne som verdiskaping sett i forhold til ressursbruk, det vil si jo mer effektiv desto større verdiskaping i forhold til ressursbruken. I vekstkapitlet har vi fulgt Weil (2013) og definert effektivitet som verdi skapingen sett i forhold til teknologi og bruk av produksjons faktorer.

etterspørselen er elastisk hvis en liten endring i pris fører til en stor endring i etterspørselen.

tilbudet er elastisk hvis en liten endring i prisen fører til en stor endring i tilbudet.

det kvantum (dvs. mengde) en velger å kjøpe av et produkt til en bestemt pris.

er endringen i etterspurt kvantum, målt i prosent, når prisen øker med én prosent.

viser hvor stor etterspørselen etter en vare eller tjeneste er, avhengig av hva prisen er.

etterspørselen etter et produkt er større enn tilbudet, slik at det er noen etterspørrere som ikke får kjøpt produktet. Dette skjer dersom prisen er lavere enn likevektsprisen.

økningen i etterspørselen etter et
produkt når inntekten øker med én prosent.

en situasjon der økonomien «har falt til ro», dvs. at det ikke er krefter som forårsaker en endring. Ved fullkommen konkurranse har vi likevekt dersom etterspørselen etter et produkt er lik tilbudet av det.

prisen som gir likevekt i markedet.

summen av etterspørselen til alle individene i markedet.

det er likevekt i markedet dersom prisen er slik at tilbudet og etterspørselen er like store.

summen av tilbudet til alle tilbyderne i markedet.

prosessen der et tilbudsoverskudd fører til at prisen faller, eller etterspørselsoverskudd fører til at prisen stiger, i begge tilfeller slik at overskuddet forsvinner og etterspørselen blir lik tilbudet.

er endringen i etterspurt kvantum, målt i prosent, når prisen øker med én prosent (det samme som etterspørselselastisiteten).

kjøpere og selgere som tar prisen for gitt og upåvirkelig, fordi kjøpere som vil betale mindre, ikke får kjøpt varen, og selgere som forsøker å ta høyere pris, ikke vil få solgt varen. I et marked med fullkommen konkurranse er alle kjøpere og selgere pristakere.

er produksjonsnivået sett i forhold til bruken av produksjonsfaktorene.

dersom andre forhold som påvirker etterspørselen enn prisen, endres, må vi tegne en ny etterspørselskurve. Vi får da et skifte i kurven.

dersom andre forhold som påvirker tilbudet enn prisen, endres, må vi tegne en ny tilbudskurve. Vi får da et skifte i kurven.

viser hvordan tilbudet endrer seg når prisen endres.

det kvantumet en person eller bedrift ønsker å selge av produktet til en gitt pris.

viser sammenhengen mellom pris og tilbudt kvantum. Tilbudskurven er gjerne stigende.

dersom prisen er høyere enn likevektsprisen, blir tilbudet høyere enn etterspørselen, og vi får et tilbudsoverskudd.

etterspørselen er uelastisk hvis en stor endring i prisen bare fører til en liten endring i etterspørselen.

tilbudet er uelastisk hvis en stor endring i prisen bare fører til en liten endring i tilbudet.