Hopp til hovedinnhold
Pareto

3 Mer om tilbud og etterspørsel

Begreper

det beløpet en person er villig til å betale for én enhet av en vare.

etterspørselen er elastisk hvis en liten endring i pris fører til en stor endring i etterspørselen.

tilbudet er elastisk hvis en liten endring i prisen fører til en stor endring i tilbudet.

er endringen i etterspurt kvantum, målt i prosent, når prisen øker med én prosent.

viser hvor stor etterspørselen etter en vare eller tjeneste er, avhengig av hva prisen er.

etterspørselen etter et produkt er større enn tilbudet, slik at det er noen etterspørrere som ikke får kjøpt produktet. Dette skjer dersom prisen er lavere enn likevektsprisen.

markedsform hvor følgende betingelser er oppfylt: mange selgere og kjøpere, standardisert produkt, selgeren forsøker å få størst mulig overskudd, kjøpere og selgere kjenner til alle prisene, og det er fri etablering og avgang.

økningen i etterspørselen etter et
produkt når inntekten øker med én prosent.

prisen som gir likevekt i markedet.

en situasjon der økonomien «har falt til ro», dvs. at det ikke er krefter som forårsaker en endring. Ved fullkommen konkurranse har vi likevekt dersom etterspørselen etter et produkt er lik tilbudet av det.

det er likevekt i markedet dersom prisen er slik at tilbudet og etterspørselen er like store.

prosessen der et tilbudsoverskudd fører til at prisen faller, eller etterspørselsoverskudd fører til at prisen stiger, i begge tilfeller slik at overskuddet forsvinner og etterspørselen blir lik tilbudet.

er endringen i etterspurt kvantum, målt i prosent, når prisen øker med én prosent (det samme som etterspørselselastisiteten).

dersom andre forhold som påvirker etterspørselen enn prisen, endres, må vi tegne en ny etterspørselskurve. Vi får da et skifte i kurven.

dersom andre forhold som påvirker tilbudet enn prisen, endres, må vi tegne en ny tilbudskurve. Vi får da et skifte i kurven.

viser hvordan tilbudet endrer seg når prisen endres.

viser sammenhengen mellom pris og tilbudt kvantum. Tilbudskurven er gjerne stigende.

dersom prisen er høyere enn likevektsprisen, blir tilbudet høyere enn etterspørselen, og vi får et tilbudsoverskudd.

etterspørselen er uelastisk hvis en stor endring i prisen bare fører til en liten endring i etterspørselen.

tilbudet er uelastisk hvis en stor endring i prisen bare fører til en liten endring i tilbudet.