Hopp til hovedinnhold
Pareto

4 Markedets muligheter og begrensninger

Begreper

en markedsøkonomi der staten har ansvaret for viktige deler av økonomien.

fordeler og ulemper i produksjon og forbruk for andre enn de bedriftene eller personene som lager eller bruker produktet.

defineres gjerne som verdiskaping sett i forhold til ressursbruk, det vil si jo mer effektiv desto større verdiskaping i forhold til ressursbruken. I vekstkapitlet har vi fulgt Weil (2013) og definert effektivitet som verdi skapingen sett i forhold til teknologi og bruk av produksjons faktorer.

er de fordeler du får ved å velge et alternativ. Et insentiv vil derfor motivere deg til å velge dette alternativet.

et gode enhver kan benytte seg av uten at det reduserer andres mulighet til å benytte det samme godet.

inntreffer når markedet ikke gir effektive resultater. Markedsmakt, kollektive goder og eksterne virkninger er viktige former for markedssvikt.

en økonomi der bedriftene bestemmer hva som produseres, produksjonen selges til forbrukerne, og forbrukerne selv bestemmer hva de vil kjøpe.

dersom det bare finnes én selger av et produkt, uten at det finnes nære alternativer til produktet, kaller vi det monopol.

er når et marked består av mange bedrifter som selger lignende produkter, som dekker det samme behovet hos forbrukerne.

monopol som oppstår som følge av
stordriftsfordeler og høye faste kostnader.

staten eller en sentral planlegger bestemmer hva som skal produseres, og hvem som skal bruke produktene som lages.