Hopp til hovedinnhold
Pareto

5 Innledning til makroøkonomi

Begreper

en arbeidsledig person er uten inntektsgivende arbeid, men søker aktivt arbeid og kan påta seg det arbeidet han eller hun søker.

se bruttonasjonalprodukt.

verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år.

den delen av faget hvor vi studerer enkeltindivider og bedrifter og hvordan deres beslutninger påvirker økonomien.

den delen av faget hvor vi ser på forhold som gjelder hele økonomien, som økonomisk vekst, arbeidsledighet, rente og inflasjon.

penge- og finanspolitikk med sikte på å stabilisere økonomien, dvs. minske konjunktursvingningene.

svingninger i BNP rundt trenden.

ressurser som brukes i produksjonen. Det er tre grunnleggende produksjonsfaktorer: arbeidskraft, realkapital og naturkapital.

myndighetenes bruk av skatter og utgifter gjennom statsbudsjettet for å påvirke aktivitetsnivået i økonomien.

finanspolitikk som bidrar til redusert aktivitetsnivå i økonomien ved at myndighetene reduserer sine utgifter eller øker skatter og avgifter og dermed reduserer samlet etterspørsel i økonomien.

sentralbankens bruk av renten for å påvirke økonomien.

langsiktig vekst i BNP. Slik vekst kan skyldes bedre teknologi, mer kvalifisert arbeidskraft eller mer realkapital.

betegnelse på markedene for salg av produkter, dvs. av varer og tjenester.

et marked for finanskapital. Folk eller bedrifter kan plassere sin formue i kapitalmarkedet, slik at husholdninger og bedrifter som trenger kapital, kan skaffe denne til veie.