Hopp til hovedinnhold
Pareto

6 Nasjonalregnskapet og norsk økonomi

Begreper

se bruttonasjonalprodukt.

størrelser der en måler en beholdning på et tidspunkt, for eksempel formue.

verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år.

summen av BNP og netto formuesinntekter og lønn fra utlandet.

når en bedrift skaffer seg ny realkapital, kaller vi det bruttoinvestering.

en forenklet framstilling av hovedmarkedene (arbeidsmarkedet, produktmarkedet og finansmarkedet) i økonomien og hvordan disse henger sammen.

fullkommen konkurranse gir en effektiv fordeling av produktene. De som har høyest betalingsvilje, får kjøpt produktene.

Defineres gjerne som verdiskaping sett i forhold til ressursbruk, det vil si jo mer effektiv desto større verdiskaping i forhold til ressursbruken. 

Les mer

viser den samlede tilgangen av produkter og hvordan disse kan disponeres: bruttonasjonalprodukt + import = privat konsum + offentlig konsum + bruttoinvestering + eksport

lønnsforskjeller som utgjør en kompensasjon for ulikheter mellom ulike jobber, for eksempel høyere lønn pga. slitsomt arbeid, risiko, kostnader ved utdanning osv.

en tallmessig oversikt over hele landets økonomi.

melding som regjeringen legger fram for Stortinget hver høst, med en beskrivelse av tilstanden i norsk økonomi og redegjøring for politikken regjeringen fører.

verdien av formuen til et land. I nasjonalregnskapet består nasjonalformuen av summen av realkapitalen i landet (maskiner, fabrikker, bygninger, veier osv.) og nettofinanskapitalen, dvs. netto fordringer på utlandet.

verdien av det innbyggerne i et land eier i utlandet (bankinnskudd, verdipapirer, selskaper osv.) minus det utlendingene eier i landet (utlån, verdipapirer, selskaper osv.).

er det produksjonsnivået som blir skapt når produksjonsressursene blir brukt «normalt», slik at arbeidsledigheten er på et «normalnivå», gjerne omtalt som likevektsledigheten.

statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten overføres til dette fondet og plasseres i aksjer og obligasjoner i utlandet.

inneholder detaljerte forslag til hva staten skal bruke penger på det neste året, og hvordan det skal finansieres med skatter og avgifter.

et gjennomsnitt av BNP noen år før og etter det aktuelle tidspunktet.