Hopp til hovedinnhold
Pareto

7 Økonomisk vekst i Norge og andre industriland

Begreper

mangel på det nødvendigste som bolig, mat og klær.

se bruttonasjonalprodukt.

verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år.

summen av BNP og netto formuesinntekter og lønn fra utlandet.

vil si at nåværende generasjoners behov dekkes uten at det går ut over framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

startet i England rundt 1750 og markerte en overgang til mer bruk av maskiner i produksjonen.

defineres gjerne som verdiskaping sett i forhold til ressursbruk, det vil si jo mer effektiv desto større verdiskaping i forhold til ressursbruken. I vekstkapitlet har vi fulgt Weil (2013) og definert effektivitet som verdi skapingen sett i forhold til teknologi og bruk av produksjons faktorer.

Verdensbanken definerer ekstrem fattigdom som et forbruk på under 1,9 amerikanske dollar per dag, kjøpekraftskorrigert.

kapital som en bedrift har lånt og derfor må betale tilbake på et tidspunkt.

differansen mellom det vi eksporterer og det vi importerer. Overskudd på handelsbalansen innebærer at vi eksporterer mer enn vi importerer. Er det samme som at nettoeksporten er større enn null.

et mål på hvordan det er å bo i et land. Indeksen bygger på tre faktorer: forventet levealder, utdanningsnivå og inntektsnivå per innbygger.

slitasje på realkapital, for eksempel bygninger og maskiner.

varene og tjenestene vi kjøper fra utlandet.

viser landets evne til å eksportere nok til å kunne betale for sin import samtidig som landet har full ressursutnyttelse, det vil si at det ikke har høy arbeidsledighet.

melding som regjeringen legger fram for Stortinget hver høst, med en beskrivelse av tilstanden i norsk økonomi og redegjøring for politikken regjeringen fører.

ressurser som finnes i naturen, som grunn, vannkraft, olje osv.

verdien av det innbyggerne i et land eier i utlandet (bankinnskudd, verdipapirer, selskaper osv.) minus det utlendingene eier i landet (utlån, verdipapirer, selskaper osv.).

nettonasjonalprodukt = bruttonasjonalprodukt – kapitalslitet.

næringene jordbruk, skogbruk og fiske.

når en er fattig i forhold til befolkningen ellers i det landet en bor i.

de delene av økonomien som lager produkter som ikke kan handles med utlandet, og derfor ikke har utenlandske konkurrenter.

næringer der man arbeider med vareproduksjon.

tjenesteytende næringer, for eksempel innenfor varehandel, undervisning, helse osv.

er kunnskap om hvordan produksjonsfaktorene kan omdannes til produksjon.

langsiktig vekst i BNP. Slik vekst kan skyldes bedre teknologi, mer kvalifisert arbeidskraft eller mer realkapital.