Hopp til hovedinnhold
Pareto

8 Offentlig sektor

Begreper

en arbeidsledig person er uten inntektsgivende arbeid, men søker aktivt arbeid og kan påta seg det arbeidet han eller hun søker.

(ledighetstrygd) økonomisk støtte som en arbeidsledig mottar fra det offentlige som kompensasjon for at personen er arbeidsledig.

verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år.

fullkommen konkurranse gir en effektiv fordeling av produktene. De som har høyest betalingsvilje, får kjøpt produktene.

Defineres gjerne som verdiskaping sett i forhold til ressursbruk, det vil si jo mer effektiv desto større verdiskaping i forhold til ressursbruken. 

Les mer

kollektive goder der det er mulig å forhindre tilgangen på godet, og dermed også mulig å selge det.

Verdensbanken definerer ekstrem fattigdom som et forbruk på under 1,9 amerikanske dollar per dag, kjøpekraftskorrigert.

myndighetenes bruk av skatter og utgifter gjennom statsbudsjettet for å påvirke aktivitetsnivået i økonomien.

politikk for å oppnå jevnere fordeling av inntekter og formue. Det innebærer blant annet at høyere inntekt medfører høyere skatt, og at personer som mister inntekt kan få trygd.

et gode enhver kan benytte seg av uten at det reduserer andres mulighet til å benytte det samme godet.

en ressurs er noe som kan brukes til å produsere noe annet. En ressurs er knapp dersom det ikke er nok av den til alle formål der en kunne trenge den.

kompensasjonsgraden i en trygdeordning uttrykker hvor høy trygd en trygdemottaker får, som andel av den arbeidsinntekten han eller hun hadde som yrkesaktiv.

offentlige tjenester konkurranseutsettes dersom en åpner for konkurranse mellom private aktører og offentlige etater om hvem som skal utføre tjenesten.

inntreffer når markedet ikke gir effektive resultater. Markedsmakt, kollektive goder og eksterne virkninger er viktige former for markedssvikt.

offentlig kjøp av varer og tjenester til å dekke behov nå, som helse og utdanning. Består for en stor del av lønn til offentlig ansatte.

består av statsforvaltningen (sykehus, departementer, direktorater, rettsvesenet osv.), kommuneforvaltningen (grunnskolen, barnehager, vannforsyning osv.) og offentlige foretak (for eksempel Statens kartverk, Norges Bank og Statens lånekasse for utdanning).

vanlig navn på Statens pensjonsfond utland.

skattesatsen er høyere jo høyere inntekten er.

skattesatsen er lik uansett hvor høy inntekten er.

del av inntekt eller formue som betales til det offentlige.

når offentlige tjenester finansieres gjennom skatter.

penge- og finanspolitikk med sikte på å stabilisere økonomien, dvs. minske konjunktursvingningene.

inneholder detaljerte forslag til hva staten skal bruke penger på det neste året, og hvordan det skal finansieres med skatter og avgifter.

statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten overføres til dette fondet og plasseres i aksjer og obligasjoner i utlandet.

antall personer i arbeidsstyrken som andel av antall personer i yrkesaktiv alder.