Hopp til hovedinnhold
Pareto

14 Sysselsetting og arbeidsledighet

Begreper

en arbeidsledig person er uten inntektsgivende arbeid, men søker aktivt arbeid og kan påta seg det arbeidet han eller hun søker.

(ledighetstrygd) økonomisk støtte som en arbeidsledig mottar fra det offentlige som kompensasjon for at personen er arbeidsledig.

tiltak (for eksempel opplæring og undervisning) myndighetene iverksetter for å gjøre arbeidsledige bedre kvalifisert for arbeidslivet.

summen av antall personer som er sysselsatte og antall personer som er arbeidsledige.

betegnelse på at brukerne av offentlige tjenester betaler for bruken. For eksempel bompenger til vei.

Fullkommen konkurranse gir en effektiv fordeling av produktene. De som har høyest betalingsvilje, får kjøpt produktene. 

finanspolitikk som bidrar til økt aktivitetsnivå i økonomien ved å redusere skatter og avgifter eller øke de offentlige utgiftene, slik at samlet etterspørsel øker.

gir økonomisk trygghet ved å sikre folk inntekt og kompensere for særlige utgifter ved blant annet alderdom, arbeidsledighet, sykdom, uførhet osv.

arbeidsledighet som skyldes at det tar tid å finne ledige jobber som passer sammen med den ledige arbeidskraften.

tiltak fra myndighetenes side der målet er å dempe veksten i priser og i lønninger og andre inntekter.

svingninger i BNP rundt trenden.

finanspolitikk som bidrar til redusert aktivitetsnivå i økonomien ved at myndighetene reduserer sine utgifter eller øker skatter og avgifter og dermed reduserer samlet etterspørsel i økonomien.

når produksjonsnivået i økonomien er lavt, dvs. at BNP ligger under et trendmessig nivå.

arbeidsledigheten i en «normal» konjunktursituasjon, der lønns- og prisveksten er stabil. Hvis høy etterspørsel fører til at arbeidsledigheten er lavere enn likevektsledigheten, vil lønnsveksten stadig øke.

offentlig kjøp av varer og tjenester til å dekke behov nå, som helse og utdanning. Består for en stor del av lønn til offentlig ansatte.

del av inntekt eller formue som betales til det offentlige.

når offentlige tjenester finansieres gjennom skatter.

staten betaler produsenten et visst beløp for å produsere en vare.

antall sysselsatte som andel av antall personer i yrkesaktiv alder.

måles gjerne med antall sysselsatte, dvs. antall personer som er i jobb, eller antall timeverk, dvs. antall timer jobbet.

et gjennomsnitt av BNP noen år før og etter det aktuelle tidspunktet.