Hopp til hovedinnhold
Pareto

16 Miljø

Begreper

betegnelse på situasjon
der fritt tilgjengelige ressurser blir overutnyttet fordi hver
enkelt selv bestemmer hvor mye han eller hun vil benytte
ressursen.

vil si at nåværende generasjoners behov dekkes uten at det går ut over framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

fordeler og ulemper i produksjon og forbruk for andre enn de bedriftene eller personene som lager eller bruker produktet.

brukes innenfor miljøspørsmål og betyr at dersom det er vitenskapelig usikkerhet om et bestemt stoff er skadelig, skal en innrette seg som om stoffet er skadelig.

tillatelse til å slippe ut CO2 i henhold til Kyotoavtalen.

en ressurs er noe som kan brukes til å produsere noe annet. En ressurs er knapp dersom det ikke er nok av den til alle formål der en kunne trenge den.

en internasjonal avtale om å redusere i utslippet av klimagasser. Avtalen trådte i kraft i 2005. Store land som USA og Kina er ikke med på avtalen.

en internasjonal avtale om reduksjon av klimagasser. Avtalen trådte i kraft i 2005. Store land som USA og Kina er ikke med på avtalen.

inntreffer når markedet ikke gir effektive resultater. Markedsmakt, kollektive goder og eksterne virkninger er viktige former for markedssvikt.

klimaavtale undertegnet i Paris i 2015.

er summen av konsumentoverskuddet og produsentoverskuddet, justert for eventuelle eksterne virkninger.