Hopp til hovedinnhold
Pareto

17 Rike og fattige land

Begreper

mangel på det nødvendigste som bolig, mat og klær.

et land har absolutt fortrinn når
det produserer en vare mer effektivt enn det andre landet.

se bruttonasjonalprodukt.

kallenavn på Sør-Korea, Taiwan, Hongkong og Singapore, som har hatt svært høy økonomisk vekst de siste 30–40 årene.

tiltak rike land kan sette i gang overfor fattige land, for eksempel økonomisk bistand.

betegnelse på landene i Sør-Amerika, Afrika og Asia. De siste tiårene har forskjellene mellom landene i denne gruppen blitt store, og noen land, som Sør-Korea og Singapore, regnes blant industrilandene, mens andre land, som Kina og Mexico, nå gjerne kalles framvoksende økonomier

varer og tjenester som selges til utlandet.

Verdensbanken definerer ekstrem fattigdom som et forbruk på under 1,9 amerikanske dollar per dag, kjøpekraftskorrigert.

svært høy inflasjon som overstiger 50 prosent vekst per måned.

et mål på hvordan det er å bo i et land. Indeksen bygger på tre faktorer: forventet levealder, utdanningsnivå og inntektsnivå per innbygger.

små lån som gis til fattige mennesker, ofte uten sikkerhet.

verdien av formuen til et land. I nasjonalregnskapet består nasjonalformuen av summen av realkapitalen i landet (maskiner, fabrikker, bygninger, veier osv.) og nettofinanskapitalen, dvs. netto fordringer på utlandet.

eller industrilandene er landene som er medlem av organisasjonen for industriland, OECD.

når en er fattig i forhold til befolkningen ellers i det landet en bor i.

samlebetegnelse på tiltak rike land kan sette i gang overfor fattige land, for eksempel økonomisk bistand.

Tidligere har man gjerne skilt mellom industrilandene, i hovedsak Nord-Amerika, Vest-Europa, Japan, Australia, Sovjet og Øst-Europa, og resten av verden som utviklingslandene. Nå bruker man gjerne betegnelsen framvoksende økonomier om tidligere utviklingsland eller kommunistiske stater med god vekst, som Kina og Brasil.

langsiktig vekst i BNP. Slik vekst kan skyldes bedre teknologi, mer kvalifisert arbeidskraft eller mer realkapital.