Hopp til hovedinnhold
Pareto

18 Internasjonal handel

Begreper

et land har absolutt fortrinn når
det produserer en vare mer effektivt enn det andre landet.

kallenavn på Sør-Korea, Taiwan, Hongkong og Singapore, som har hatt svært høy økonomisk vekst de siste 30–40 årene.

(European Free Trade Association) består av landene Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. EFTA ble dannet i 1960 som et alternativ til EEC (forløperen til EU).
Forhandlinger mellom EFTA og EU ledet fram til EØS-avtalen, som sikrer EFTA-landene (ikke inkludert Sveits) adgang til EU-markedet.

er en regional samarbeidsorganisasjon, der de 28 medlemslandene samarbeider om felles politikk på mange områder. Samarbeidet inkluderer en tollunion, der man har fri handel mellom medlemslandene og felles tollsatser og felles handelspolitikk overfor andre land. Det indre markedet sikrer de fire friheter, det vil si fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital.

varer og tjenester som selges til utlandet.

sikrer EFTA-landene Norge, Liechtenstein og Island adgang til EU-markedet.

differansen mellom det vi eksporterer og det vi importerer. Overskudd på handelsbalansen innebærer at vi eksporterer mer enn vi importerer. Er det samme som at nettoeksporten er større enn null.

når produksjonsnivået i økonomien er høyt, dvs. når BNP er over et trendmessig nivå.

den effektive importveide valutakursen (I-44) viser hvor mye en må betale for en vektet samling valutaer fra 44 ulike land der vekten avhenger av hvor mye Norge importerer fra det eller de landene der valutaen er i bruk.

varene og tjenestene vi kjøper fra utlandet.

handel mellom land (import og eksport).

For å unngå å tape på endringer i valutakursene kan bedrifter kjøpe eller selge valuta på forhånd, med forhåndsavtalt pris og avtalt leveringstidspunkt.

verdien av det innbyggerne i et land eier i utlandet (bankinnskudd, verdipapirer, selskaper osv.) minus det utlendingene eier i landet (utlån, verdipapirer, selskaper osv.).

nettonasjonalprodukt = bruttonasjonalprodukt – kapitalslitet.

eller industrilandene er landene som er medlem av organisasjonen for industriland, OECD.

elleve av verdens oljeprodusenter samarbeider i organisasjonen Organization of Petroleum Exporting Countries med sikte på å holde prisen på olje oppe.

avgift på utenlandske varer eller tjenester som settes for å beskytte innenlandske bedrifter.

for å unngå tap ved endringer i valutakursene kan bedrifter kjøpe og selge valuta med forhåndsavtalte priser.

(World Trade Organization eller Verdens handelsorganisasjon) arbeider for friere verdenshandel. WTO har 159 medlemsland (mars 2013).