Hopp til hovedinnhold
Pareto

1 Tilbud og etterspørsel

Begreper

det kvantum (dvs. mengde) en velger å kjøpe av et produkt til en bestemt pris.

er endringen i etterspurt kvantum, målt i prosent, når prisen øker med én prosent.

viser hvor stor etterspørselen etter en vare eller tjeneste er, avhengig av hva prisen er.

etterspørselen etter et produkt er større enn tilbudet, slik at det er noen etterspørrere som ikke får kjøpt produktet. Dette skjer dersom prisen er lavere enn likevektsprisen.

prosessen der et tilbudsoverskudd fører til at prisen faller, eller etterspørselsoverskudd fører til at prisen stiger, i begge tilfeller slik at overskuddet forsvinner og etterspørselen blir lik tilbudet.

inntreffer når markedet ikke gir effektive resultater. Markedsmakt, kollektive goder og eksterne virkninger er viktige former for markedssvikt.

det er likevekt i markedet dersom prisen er slik at tilbudet og etterspørselen er like store.

summen av etterspørselen til alle individene i markedet.

summen av tilbudet til alle tilbyderne i markedet.

det kvantumet en person eller bedrift ønsker å selge av produktet til en gitt pris.

viser hvordan tilbudet endrer seg når prisen endres.

viser sammenhengen mellom pris og tilbudt kvantum. Tilbudskurven er gjerne stigende.

dersom prisen er høyere enn likevektsprisen, blir tilbudet høyere enn etterspørselen, og vi får et tilbudsoverskudd.