Hopp til hovedinnhold
Pareto

4 Monopol og prisdiskriminering

Begreper

Defineres gjerne som verdiskaping sett i forhold til ressursbruk, det vil si jo mer effektiv desto større verdiskaping i forhold til ressursbruken. 

Les mer

viser hvor stor etterspørselen etter en vare eller tjeneste er, avhengig av hva prisen er.

er økningen i inntekt dersom salget
øker med én enhet

er økningen i kostnadene dersom produksjonen øker med én enhet.

dersom det bare finnes én selger av et produkt, uten at det finnes nære alternativer til produktet, kaller vi det monopol.

er når et marked består av mange bedrifter som selger lignende produkter, som dekker det samme behovet hos forbrukerne.

inntreffer når markedet ikke gir effektive resultater. Markedsmakt, kollektive goder og eksterne virkninger er viktige former for markedssvikt.

en bedrift har markedsmakt dersom den kan presse prisen opp, slik at den blir høyere enn hva den ville vært under fullkommen konkurranse.

monopol som oppstår som følge av
stordriftsfordeler og høye faste kostnader.

bedrifter som kan øke sin pris uten at etterspørselen reduseres kraftig, og som dermed har mulighet til selv å bestemme prisen på sine produkter, kalles prissettere.

er summen av konsumentoverskuddet og produsentoverskuddet, justert for eventuelle eksterne virkninger.

Hvis det samfunnsøkonomiske overskuddet er mindre enn det maksimalt mulige, sier vi at det eksisterer et effektivitetstap.