Hopp til hovedinnhold
Pareto

6 Velferdsstaten og offentlige finanser

Begreper

se bruttonasjonalprodukt.

verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år.

politikk for å oppnå jevnere fordeling av inntekter og formue. Det innebærer blant annet at høyere inntekt medfører høyere skatt, og at personer som mister inntekt kan få trygd.

differansen mellom det vi eksporterer og det vi importerer. Overskudd på handelsbalansen innebærer at vi eksporterer mer enn vi importerer. Er det samme som at nettoeksporten er større enn null.

fordelene du får ved å velge et alternativ. Et insentiv vil motivere deg til å velge dette alternativet.

melding som regjeringen legger fram for Stortinget hver høst, med en beskrivelse av tilstanden i norsk økonomi og redegjøring for politikken regjeringen fører.

verdien av det innbyggerne i et land eier i utlandet (bankinnskudd, verdipapirer, selskaper osv.) minus det utlendingene eier i landet (utlån, verdipapirer, selskaper osv.).

offentlig kjøp av varer og tjenester til å dekke behov nå, som helse og utdanning. Består for en stor del av lønn til offentlig ansatte.

består av statsforvaltningen (sykehus, departementer, direktorater, rettsvesenet osv.), kommuneforvaltningen (grunnskolen, barnehager, vannforsyning osv.) og offentlige foretak (for eksempel Statens kartverk, Norges Bank og Statens lånekasse for utdanning).

næringene jordbruk, skogbruk og fiske.

næringer der man arbeider med vareproduksjon.

inneholder detaljerte forslag til hva staten skal bruke penger på det neste året, og hvordan det skal finansieres med skatter og avgifter.

tjenesteytende næringer, for eksempel innenfor varehandel, undervisning, helse osv.

statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten overføres til dette fondet og plasseres i aksjer og obligasjoner i utlandet.