Hopp til hovedinnhold
Pareto

7 Konjunkturer og arbeidsledighet

Begreper

(ledighetstrygd) økonomisk støtte som en arbeidsledig mottar fra det offentlige som kompensasjon for at personen er arbeidsledig.

en arbeidsledig person er uten inntektsgivende arbeid, men søker aktivt arbeid og kan påta seg det arbeidet han eller hun søker.

se bruttonasjonalprodukt.

summen av BNP og netto formuesinntekter og lønn fra utlandet.

verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år.

i visse tilfeller kan høy lønn føre til at de ansatte yter så mye mer at det er lønnsomt for bedriften å betale denne høye lønnen.

lønnen som gir likevekt mellom tilbudet av og etterspørselen etter arbeidskraft.

arbeidsledighet som skyldes at det tar tid å finne ledige jobber som passer sammen med den ledige arbeidskraften.

innebærer at arbeidstakerne i frontfaget forhandler først, og at oppgjøret der danner en mal for etterfølgende oppgjør i andre deler av arbeidsmarkedet.

opprinnelig betydning er vedvarende stigning i prisnivået. Brukes nå også som betegnelse på prisveksten, uavhengig av hvor høy den er.

innebærer å stabilisere økonomien med ekspansiv finanspolitikk som stimulerer økonomien i lavkonjunkturer og kontraktiv finanspolitikk som demper økonomien i høykonjunkturer.

viser hvor mye en kan kjøpe for lønnen.

svingninger i BNP rundt trenden.

finanspolitikk som bidrar til redusert aktivitetsnivå i økonomien ved at myndighetene reduserer sine utgifter eller øker skatter og avgifter og dermed reduserer samlet etterspørsel i økonomien.

når produksjonsnivået i økonomien er lavt, dvs. at BNP ligger under et trendmessig nivå.

arbeidsledigheten i en «normal» konjunktursituasjon, der lønns- og prisveksten er stabil. Hvis høy etterspørsel fører til at arbeidsledigheten er lavere enn likevektsledigheten, vil lønnsveksten stadig øke.

betaling en får for utført arbeid, altså en form for inntekt.

viser hvor høy lønnen blir, avhengig av hvor stor sysselsettingen er.

mange land (ikke Norge) har allmenne, lovfestede minstelønninger, dvs. at en bedrift ikke kan tilby lønninger under dette nivået. Norge har minstelønn innenfor noen bransjer, som jordbruk.

lønnen du får utbetalt av arbeidsgiveren.

renten du får i banken på sparepengene dine, eller renten du betaler på lånet ditt.

sentralbankens bruk av renten for å påvirke økonomien.

er det produksjonsnivået som blir skapt når produksjonsressursene blir brukt «normalt», slik at arbeidsledigheten er på et «normalnivå», gjerne omtalt som likevektsledigheten.

lønnen justert i forhold til prisnivået.

prisen på penger. Renten oppgis som en prosentsats. Låner du penger, må du betale renter (betalingen for pengene). Har du penger til gode i banken, mottar du betaling fra banken i form av renter.

penge- og finanspolitikk med sikte på å stabilisere økonomien, dvs. minske konjunktursvingningene.

inneholder detaljerte forslag til hva staten skal bruke penger på det neste året, og hvordan det skal finansieres med skatter og avgifter.

måles gjerne med antall sysselsatte, dvs. antall personer som er i jobb, eller antall timeverk, dvs. antall timer jobbet.

antall sysselsatte som andel av antall personer i yrkesaktiv alder.