Hopp til hovedinnhold
Pareto

8 Finanspolitikken

Begreper

en arbeidsledig person er uten inntektsgivende arbeid, men søker aktivt arbeid og kan påta seg det arbeidet han eller hun søker.

(ledighetstrygd) økonomisk støtte som en arbeidsledig mottar fra det offentlige som kompensasjon for at personen er arbeidsledig.

tiltak (for eksempel opplæring og undervisning) myndighetene iverksetter for å gjøre arbeidsledige bedre kvalifisert for arbeidslivet.

summen av antall personer som er sysselsatte og antall personer som er arbeidsledige.

betegnelse på at brukerne av offentlige tjenester betaler for bruken. For eksempel bompenger til vei.

summen av BNP og netto formuesinntekter og lønn fra utlandet.

verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år.

Fullkommen konkurranse gir en effektiv fordeling av produktene. De som har høyest betalingsvilje, får kjøpt produktene. 

defineres gjerne som verdiskaping sett i forhold til ressursbruk, det vil si jo mer effektiv desto større verdiskaping i forhold til ressursbruken. I vekstkapitlet har vi fulgt Weil (2013) og definert effektivitet som verdi skapingen sett i forhold til teknologi og bruk av produksjons faktorer.

finanspolitikk som bidrar til økt aktivitetsnivå i økonomien ved å redusere skatter og avgifter eller øke de offentlige utgiftene, slik at samlet etterspørsel øker.

myndighetenes bruk av skatter og utgifter gjennom statsbudsjettet for å påvirke aktivitetsnivået i økonomien.

gir økonomisk trygghet ved å sikre folk inntekt og kompensere for særlige utgifter ved blant annet alderdom, arbeidsledighet, sykdom, uførhet osv.

innebærer at arbeidstakerne i frontfaget forhandler først, og at oppgjøret der danner en mal for etterfølgende oppgjør i andre deler av arbeidsmarkedet.

opprinnelig betydning er vedvarende stigning i prisnivået. Brukes nå også som betegnelse på prisveksten, uavhengig av hvor høy den er.

mål for pengepolitikken om at inflasjonen skal være nær et definert nivå. I Norge ble inflasjonsmålet redusert fra 2,5 til 2 prosent per år i mars 2018.

tiltak fra myndighetenes side der målet er å dempe veksten i priser og i lønninger og andre inntekter.

innebærer å stabilisere økonomien med ekspansiv finanspolitikk som stimulerer økonomien i lavkonjunkturer og kontraktiv finanspolitikk som demper økonomien i høykonjunkturer.

britisk økonom, 1883–1946. Argumenterte i sitt hovedverk The General Theory of Employment, Interest and Money for at det offentlige burde forsøke å regulere aktivitetsnivået i økonomien.

svingninger i BNP rundt trenden.

når produksjonsnivået i økonomien er lavt, dvs. at BNP ligger under et trendmessig nivå.

en tallmessig oversikt over hele landets økonomi.

melding som regjeringen legger fram for Stortinget hver høst, med en beskrivelse av tilstanden i norsk økonomi og redegjøring for politikken regjeringen fører.

verdien av formuen til et land. I nasjonalregnskapet består nasjonalformuen av summen av realkapitalen i landet (maskiner, fabrikker, bygninger, veier osv.) og nettofinanskapitalen, dvs. netto fordringer på utlandet.

nettonasjonalprodukt = bruttonasjonalprodukt – kapitalslitet.

består av statsforvaltningen (sykehus, departementer, direktorater, rettsvesenet osv.), kommuneforvaltningen (grunnskolen, barnehager, vannforsyning osv.) og offentlige foretak (for eksempel Statens kartverk, Norges Bank og Statens lånekasse for utdanning).

offentlig kjøp av varer og tjenester til å dekke behov nå, som helse og utdanning. Består for en stor del av lønn til offentlig ansatte.

vanlig navn på Statens pensjonsfond utland.

er det produksjonsnivået som blir skapt når produksjonsressursene blir brukt «normalt», slik at arbeidsledigheten er på et «normalnivå», gjerne omtalt som likevektsledigheten.

skattesatsen er lik uansett hvor høy inntekten er.

skattesatsen er høyere jo høyere inntekten er.

penge- og finanspolitikk med sikte på å stabilisere økonomien, dvs. minske konjunktursvingningene.

statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten overføres til dette fondet og plasseres i aksjer og obligasjoner i utlandet.

inneholder detaljerte forslag til hva staten skal bruke penger på det neste året, og hvordan det skal finansieres med skatter og avgifter.