Hopp til hovedinnhold
Pareto

9 Konjunkturer og økonomisk politikk

Begreper

representerer etterspørselssiden i
økonomien og viser at høyere inflasjon vanligvis
innebærer lavere etterspørsel.

representerer tilbudssiden i økonomien, og viser at en høykonjunktur med høyt BNP vanligvis innebærer høy inflasjon.

en arbeidsledig person er uten inntektsgivende arbeid, men søker aktivt arbeid og kan påta seg det arbeidet han eller hun søker.

(ledighetstrygd) økonomisk støtte som en arbeidsledig mottar fra det offentlige som kompensasjon for at personen er arbeidsledig.

se bruttonasjonalprodukt.

verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år.

tilbudet er elastisk hvis en liten endring i prisen fører til en stor endring i tilbudet.

etterspørselen er elastisk hvis en liten endring i pris fører til en stor endring i etterspørselen.

en renteendring påvirker forventningene om framtidig inflasjon. Dette påvirker partene i lønnsforhandlinger, slik at inflasjonen også påvirkes direkte.

når produksjonsnivået i økonomien er høyt, dvs. når BNP er over et trendmessig nivå.

mål for pengepolitikken om at inflasjonen skal være nær et definert nivå. I Norge ble inflasjonsmålet redusert fra 2,5 til 2 prosent per år i mars 2018.

opprinnelig betydning er vedvarende stigning i prisnivået. Brukes nå også som betegnelse på prisveksten, uavhengig av hvor høy den er.

britisk økonom, 1883–1946. Argumenterte i sitt hovedverk The General Theory of Employment, Interest and Money for at det offentlige burde forsøke å regulere aktivitetsnivået i økonomien.

innebærer å stabilisere økonomien med ekspansiv finanspolitikk som stimulerer økonomien i lavkonjunkturer og kontraktiv finanspolitikk som demper økonomien i høykonjunkturer.

summen av etterspørselen til alle individene i markedet.

sentralbanken i Norge, gjerne kalt «bankenes bank». Er ansvarlig for pengepolitikken i Norge.

lønnen du får utbetalt av arbeidsgiveren.

renten du får i banken på sparepengene dine, eller renten du betaler på lånet ditt.

sentralbankens bruk av renten for å påvirke økonomien.

de verdier husholdninger og bedrifter har i penger, dvs. sedler, mynter og bankinnskudd.

er produksjonsnivået sett i forhold til bruken av produksjonsfaktorene.

nominell rente minus inflasjonen.

prisen på penger. Renten oppgis som en prosentsats. Låner du penger, må du betale renter (betalingen for pengene). Har du penger til gode i banken, mottar du betaling fra banken i form av renter.

penge- og finanspolitikk med sikte på å stabilisere økonomien, dvs. minske konjunktursvingningene.

(foliorenten) – rente som vanlige banker får på innskudd i Norges Bank. Styringsrenten er det viktigste virkemidlet i pengepolitikken og den er retningsgivende for rentenivået i bankene.

er kunnskap om hvordan produksjonsfaktorene kan omdannes til produksjon.

inflasjon som skyldes økning i bedriftenes kostnader.