Hopp til hovedinnhold
Pareto

11 Økonomisk vekst

Begreper

mangel på det nødvendigste som bolig, mat og klær.

Defineres gjerne som verdiskaping sett i forhold til ressursbruk, det vil si jo mer effektiv desto større verdiskaping i forhold til ressursbruken. 

Les mer

handel mellom land som foregår uten at myndighetene begrenser handelen gjennom toll eller kvoter.

et mål på hvordan det er å bo i et land. Indeksen bygger på tre faktorer: forventet levealder, utdanningsnivå og inntektsnivå per innbygger.

fordelene du får ved å velge et alternativ. Et insentiv vil motivere deg til å velge dette alternativet.

enerett til å utnytte en oppfinnelse innen et gitt tidsrom.

ressurser som brukes i produksjonen. Det er tre grunnleggende produksjonsfaktorer: arbeidskraft, realkapital og naturkapital.

er produksjonsnivået sett i forhold til bruken av produksjonsfaktorene.

bygninger, maskiner, fabrikker, veier, utstyr, transportmidler, dataprogrammer og lignende som kan brukes i produksjon av varer og tjenester.

er kunnskap om hvordan produksjonsfaktorene kan omdannes til produksjon.

Tidligere har man gjerne skilt mellom industrilandene, i hovedsak Nord-Amerika, Vest-Europa, Japan, Australia, Sovjet og Øst-Europa, og resten av verden som utviklingslandene. Nå bruker man gjerne betegnelsen framvoksende økonomier om tidligere utviklingsland eller kommunistiske stater med god vekst, som Kina og Brasil.