Hopp til hovedinnhold
Pareto

12 Vekst og fattigdom

Begreper

mangel på det nødvendigste som bolig, mat og klær.

kallenavn på Sør-Korea, Taiwan, Hongkong og Singapore, som har hatt svært høy økonomisk vekst de siste 30–40 årene.

se bruttonasjonalprodukt.

tiltak rike land kan sette i gang overfor fattige land, for eksempel økonomisk bistand.

betegnelse på landene i Sør-Amerika, Afrika og Asia. De siste tiårene har forskjellene mellom landene i denne gruppen blitt store, og noen land, som Sør-Korea og Singapore, regnes blant industrilandene, mens andre land, som Kina og Mexico, nå gjerne kalles framvoksende økonomier

Verdensbanken definerer ekstrem fattigdom som et forbruk på under 1,9 amerikanske dollar per dag, kjøpekraftskorrigert.

et mål på hvordan det er å bo i et land. Indeksen bygger på tre faktorer: forventet levealder, utdanningsnivå og inntektsnivå per innbygger.

verdien av formuen til et land. I nasjonalregnskapet består nasjonalformuen av summen av realkapitalen i landet (maskiner, fabrikker, bygninger, veier osv.) og nettofinanskapitalen, dvs. netto fordringer på utlandet.

når en er fattig i forhold til befolkningen ellers i det landet en bor i.

et land kan spare ved å øke sin realkapital (nettoinvestering) eller øke fordringene på utlandet (nettofinansinvestering).

samlebetegnelse på tiltak rike land kan sette i gang overfor fattige land, for eksempel økonomisk bistand.

Tidligere har man gjerne skilt mellom industrilandene, i hovedsak Nord-Amerika, Vest-Europa, Japan, Australia, Sovjet og Øst-Europa, og resten av verden som utviklingslandene. Nå bruker man gjerne betegnelsen framvoksende økonomier om tidligere utviklingsland eller kommunistiske stater med god vekst, som Kina og Brasil.

langsiktig vekst i BNP. Slik vekst kan skyldes bedre teknologi, mer kvalifisert arbeidskraft eller mer realkapital.