Hopp til hovedinnhold
Pareto

14 Virkemidler i miljøpolitikken

Begreper

betegnelse på situasjon
der fritt tilgjengelige ressurser blir overutnyttet fordi hver
enkelt selv bestemmer hvor mye han eller hun vil benytte
ressursen.

vil si at nåværende generasjoners behov dekkes uten at det går ut over framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

brukes blant annet som betegnelse for direkte offentlig styring innenfor et område, for eksempel et forbud mot utslipp av et giftstoff.

fordeler og ulemper i produksjon og forbruk for andre enn de bedriftene eller personene som lager eller bruker produktet.

tillatelse til å slippe ut CO2 i henhold til Kyotoavtalen.

en ressurs er noe som kan brukes til å produsere noe annet. En ressurs er knapp dersom det ikke er nok av den til alle formål der en kunne trenge den.

et gode enhver kan benytte seg av uten at det reduserer andres mulighet til å benytte det samme godet.

en internasjonal avtale om å redusere i utslippet av klimagasser. Avtalen trådte i kraft i 2005. Store land som USA og Kina er ikke med på avtalen.

en internasjonal avtale om reduksjon av klimagasser. Avtalen trådte i kraft i 2005. Store land som USA og Kina er ikke med på avtalen.

forurenseren betaler for utslippet, for eksempel CO2-avgift. Slike avgifter sikrer gjerne en kostnadseffektiv reduksjon av forurensningen.

ressurser som finnes i naturen, som grunn, vannkraft, olje osv.