Hopp til hovedinnhold
Pareto
GettyImages-813916244.jpg
Zhenikeyev/Getty Images

Læreplan i Samfunnsøkonomi 2

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I samfunnsøkonomi forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i samfunnsøkonomi innebærer å framføre tydelige argumenter og begrunne faglige standpunkter. Det betyr også å kunne forklare innholdet og det teoretiske grunnlaget i offentlige dokumenter og faglitteratur i trykt form og på Internett.

Å kunne skrive i samfunnsøkonomi innebærer korrekt språkbruk, presis bruk av faguttrykk og god skriftlig formuleringsevne. Det betyr også å strukturere fagstoff, argumentere logisk og analytisk og vise hvordan økonomisk teori kan anvendes på praktiske og aktuelle problemstillinger.

Å kunne lese i samfunnsøkonomi innebærer å utforske, tolke og reflektere over faglige tekster i bøker, offentlige dokumenter, aviser, tidsskrifter og på Internett. Å kunne lese betyr også å kunne tolke og forstå tabeller og diagrammer.

Å kunne regne i samfunnsøkonomi innebærer å gjøre beregninger med utgangspunkt i tabeller og diagrammer. Det betyr også å kunne beregne forskjellen mellom tilstandsvariabler og strømningsvariabler, og mellom nivå og vekst.

Digitale ferdigheter i samfunnsøkonomi innebærer å utforske nettstedene til sentrale økonomiske institusjoner. Det betyr å kunne velge ut, kritisk vurdere og beherske digitale kildehenvisninger, gjøre seg nytte av relevant informasjon og framstille eget arbeid i tekstbehandlingsprogram og presentasjonsprogram. Bruk av digitale verktøy innebærer også å gjøre beregninger ved hjelp av regnearkprogram.

 

Kompetansemål i Samfunnsøkonomi 2

Markedsteori

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for monopolets tilpasning i markedet og sammenligne med fullkommen konkurranse
 • forklare forskjeller mellom samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske vurderinger
 • beskrive ulike former for prisdiskriminering
 • gjøre rede for ulike former for ufullkommen konkurranse
 • gjøre rede for økonomisk politikk som fremmer fri konkurranse
 • diskutere samfunnsøkonomiske virkninger av en politikk som stimulerer til økt konkurranse
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Økonomisk vekst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for mulige årsaker til forskjeller i økonomisk vekst mellom ulike land
 • gjøre rede for virkemidler som kan brukes for å oppnå økonomisk vekst
 • gjøre rede for økonomiske virkemidler som kan stimulere til nye arbeidsplasser

Arbeidsledighet og økonomisk politikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for ulike teorier om arbeidsledighet og vurdere egnede virkemidler mot ledighet
 • gjøre rede for hvordan pengepolitikken påvirker økonomien
 • gjøre rede for hvordan finanspolitikken påvirker økonomien
 • gjøre rede for gjeldende retningslinjer for den økonomiske politikken i Norge i dag
 • drøfte de viktigste økonomiske utfordringene som Norge står overfor i velferdspolitikken

Inntektsfordeling og miljøproblemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og miljøproblemer
 • diskutere ulike oppfatninger av begrepet bærekraftig utvikling
 • gjøre rede for direkte eller indirekte inngrep i markedet for å forebygge miljøskader og hindre overforbruk av ressurser
 • drøfte sentrale økonomiske problemstillinger knyttet til fattige og rike land, og diskutere mulige tiltak mot fattigdomsproblemer i verdenssamfunnet

Internasjonal økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forklare teorier om hvorfor land handler med hverandre
 • gjøre rede for frihandel, proteksjonisme og ulike typer handelshindringer
 • gjøre rede for hvordan valutakurser blir bestemt i valutamarkedene, og konsekvenser av endringer i valutakursen
 • gjøre rede for virkemidler myndighetene kan sette i verk for å påvirke valutakursene
 • gjøre rede for betydningen av avtaler for internasjonal handel
 • drøfte sentrale økonomiske problemstillinger knyttet til Norges forhold til WTO og EU
 • gjøre rede for betydningen av internasjonale finansmarkeder for økonomien i ulike land